พศจ.ราชบุรี เป็นผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำส่งคำไว้อาลัยจากองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งแสดงความอาลัยต่อการมรณภาพของ พระมงคลชัยสิทธิ์ (พระครูโพธารามพิทักษ์) (เขียน สิริมงคโล) อดีต เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

พศจ.ราชบุรี ๒๓ พ.ย. ๖๕
    
      ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี  เป็นผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำส่งคำไว้อาลัย จากองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งแสดงความอาลัยต่อการมรณภาพของพระมงคลชัยสิทธิ์ (พระครูโพธารามพิทักษ์) (เขียน สิริมงคโล) อดีต
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  โดยมีข้าราชการในสังกัดและพุทธศาสนิกชนไทย ลาว ร่วมในพิธี
         พระมงคลชัยสิทธิ์ (พระครูโพธารามพิทักษ์) (เขียน สิริมงคโล) เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไทย - ลาว  ได้เทศนาสั่งสอนญาติโยมให้ตั้งอยู่ในหลักศีลธรรม และเป็นศูนย์รวมชาวลาวเวียงในจังหวัดราชบุรีให้มีความรักใคร่ สามัคคี

ภาพ : ธนากร นุ่นร่ม/มนตรี กลิ่นสักโก
ข่าว : อารีรัตน์ อุ่นเมือง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 73,676