วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ (VISION) 
“สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี เป็นองค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา

น้อมนำหลักพุทธธรรม สร้างสังคมสันติสุข ให้มั่นคงและยั่งยืน”

 พันธกิจ (MISSION) 
1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา และสนองงานคณะสงฆ์ 
2. อุปถัมภ์ คุ้มครองสถาบันพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง ยั่งยืน  
3. สร้างสังคมที่เข้มแข็งด้วยหลักพุทธธรรม 
4. ทำนุ บำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ดูแลการจัดการศาสนสมบัติให้เจริญงอกงาม 
5. ส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะองค์กรที่เป็นมาตรฐาน

 ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)  
BUDDHA
1. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดำเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมนำชีวิต
2. รับสนองงาน และส่งเสริม สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา และการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนมาตรการปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนา
3. ทำนุบำรุงศาสนสถาน ส่งเสริมวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน และดูแลส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและระบบการบริการที่มีคุณภาพ

 

 เป้าประสงค์ (GOAL) 
1. สถาบันพระพุทธศาสนามีความมั่นคงและยั่งยืน 
2. พระสงฆ์มีความรู้ในหลักธรรมอย่างลึกซึ้ง และสามารถเผยแผ่หลักธรรมได้อย่างถูกต้องและมีความทันสมัยรวมทั้งมีความรู้เรื่องสังคม ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกมิติ 
3. ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทําให้สังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม 
4. เพิ่มศาสนทายาทเพื่อสืบสานพุทธศาสนาให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน 
5. ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาในระดับโลก 
6. เพิ่มมูลค่าศาสนสมบัติให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างสูงสุด 
7. จัดระบบองค์กรสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้พระพุทธศาสนามั่นคง ยั่งยืน และสังคมมีความรู้ด้วยหลักพุทธธรรม

 ค่านิยม (CORE VALUE) 
ส่งเสริมพุทธธรรมนําชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีจิตบริการ ประสานสามัคคี

  • ส่งเสริมพุทธธรรมนําชีวิต หมายถึง การสนับสนุน ส่งเสริมการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างมีความสุขชุมชนเข้มแข็งก่อให้เกิดสังคมคุณธรรม
  • มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดําเนินงานให้แล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  • มีจิตบริการ หมายถึง เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็วให้บริการและ ช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และกระตือรือร้นต่อการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
  • ประสานสามัคคี หมายถึง เคารพผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกและเสียสละเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวม


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,267