ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร  อาวอร่ามรัศมิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี

                               กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ                                   กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

นางปทุมพร  เมธาวิเศษสวัสดิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางวนิดา  บุญฤทธิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางฐิฏิพรรณ  บุญศิริ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายธนากร  นุ่นร่ม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายพิบูลย์  สมประสงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวธัญญ์สริดา  ศิลาคำ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวอารีรัตน์  อุ่นเมือง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

                                                                                                                         

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                              นายมนตรี  กลิ่นสักโก                                   นางนิสา  แซ่โง้ว
                                                                                                                  พนักงานขับรถยนต์                     พนักงานทำความสะอาด


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 252,299