ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร  อาวอร่ามรัศมิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี

               

                                 กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์                                                 กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ   

นางพจมาลย์ ดาประสงค์

นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางฐิฏิพรรณ  บุญศิริ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวณัฏฐนันธ์  นวลจันทร์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายธนากร  นุ่นร่ม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวอารีรัตน์  อุ่นเมือง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

 

นายกฤชภาณุ  ไชยรัตน์ 
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 นายสุวฉัฐ ศิริธัญญารัตน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 นางสาวธัญญ์สริดา  ศิลาคำ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 

 

                                        

               นายมนตรี  กลิ่นสักโก                                            นางนิสา  แซ่โง้ว
              พนักงานขับรถยนต์                           พนักงานทำความสะอาด


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 421,050