บุคลากรสำนักงานพระพุทธราชบุรี

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 

      

นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี

                                                                                                                         

                              ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิรภัทร  อาวอร่ามรัศมิ์                                                                              นางดวงธิดา  ศศินรากุล

                                นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ                                                                             นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

                               กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์                                                                   กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

                                                                                                

             นางฐิฏิพรรณ  บุญศิริ                                  นายธนากร  นุ่นร่ม                            นางปทุมพร  เมธาวิเศษสวัสดิ์                               นางวนิดา  บุญฤทธิ์

        นักวิชาการศาสนาชำนาญการ                       นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ                       นักวิชาการศาสนาชำนาญการ                          นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

                                                                                               

           นายสมเดช  เกริกชัยวัน                            นางสาวธัญญ์สริดา  ศิลาคำ                                                       นางสาวอารีรัตน์  อุ่นเมือง

        นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ                        นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ                                                     นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ