Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


นายชยาวุธ  จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการ พศจ.ราชบุรี


นายสิทธิกร  อ้วนศิริ 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี


SeeWat@Ratchaburi

              ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า (NIDA) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับเรื่อง "ทรัพย์สินของวัดและพระสงฆ์" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ จากประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ ทั่วประเทศ 


กระจายระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๒๕๔ หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการรายงานทรัพย์สินของวัดและพระภิกษุสงฆ์ ต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและการเสียภาษีจากรายได้แหล่งต่างๆ ของวัด อาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" ด้วยความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น ๔ ภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภาคสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Tematic Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิะีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ ๙๕.๐ และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน ๑.๔ ดังนี้

 

 

 

                                                  

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(โกงข้อสอบ)

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(หัวหน้าพาโกง)

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(ซื้อสิทธิขายเสียง)

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(สปอตเผยแพร่เสียง)

1.ความหมายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2.พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีต

3.สามขั้นตอนสำคัญในวันบรมราชาภิเษก

4.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

5.สถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

6.พระราชพิธีสำคัญใน “วันบรมราชาภิเษก

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง


Home คุณเข้าวัดเพื่ออะไร

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร


คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
วันพระเข้าวัดฟังธรรม
18  47.4%
เข้าวัดเพื่อความสบายใจ
4  10.5%
เพื่อท่องเที่ยว ถ่ายรูป
4  10.5%
เพื่อหาวัตถุมงคล
4  10.5%
เข้าวัดทำบุญวันเกิด
3  7.9%
เข้าวัดถวายสังฆทาน
3  7.9%
เข้าวัดเพื่อเวียนเทียน
2  5.3%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  38
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2019 เวลา 07:50

สมเด็จพระสังฆราช


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี


พระธรรมปัญญาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)


พระปิยทัสสี
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)

เว็บสำนักพุทธจังหวัด