Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


นายชยาวุธ  จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการ พศจ.ราชบุรี


นายสิทธิกร  อ้วนศิริ 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี


SeeWat@Ratchaburi

           เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.ณ วัดกลางวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ร่วมกับพระครูโสภณอาจารคุณ เจ้าคณะอำเภอบางแพ เจ้าอาวาสวัดกลางวังเย็น และนายฉลวย  พ่วงพลับ นายอำเภอบางแพ  รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(โกงข้อสอบ)

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(หัวหน้าพาโกง)

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(ซื้อสิทธิขายเสียง)

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(สปอตเผยแพร่เสียง)

1.ความหมายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2.พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีต

3.สามขั้นตอนสำคัญในวันบรมราชาภิเษก

4.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

5.สถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

6.พระราชพิธีสำคัญใน “วันบรมราชาภิเษก

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง


Home ข่าวสำนักพุทธ

ข่าวสำนักพุทธ

วัดที่น่าสนใจในจังหวัดราชบุรี


วัดต้นแบบ

       สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาสผลการคัดเลือกวัดต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้ว ซึ่งในปีนี้เกณฑ์การพิจารณาวัดต้นแบบ มีความแตกต่างจากปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คือ พิจารณาคัดเลือกวัดต้นแบบ ๓ ด้าน ๑.วัดต้นแบบด้านส่งเสริมอาชีพ ๒.วัดต้นแบบด้านอนุรักษ์และส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓. วัดต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดราชบุรีวัดที่ได้รับการคัดเลือก คือ

อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระสังฆราช


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี


พระธรรมปัญญาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)


พระปิยทัสสี
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)

เว็บสำนักพุทธจังหวัด