Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


นายชยาวุธ  จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการ พศจ.ราชบุรี


นายสนธยา  เสนเอี่ยม 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี


SeeWat@Ratchaburi


Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคณะครู-อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัดพิกุลทอง ตำบลพิกุลทองอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกโครงการหมุู่บ้านชุมชนรักษาศีล ๕  โดยมีพระวิทยากรร่วมบรรยายและนางธนภร อุดมกุศลศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ อธิบายวิธีการ

อ่านเพิ่มเติม...

รณรงค์โครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" วัดกลางวังเย็น

           เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.ณ วัดกลางวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ร่วมกับพระครูโสภณอาจารคุณ เจ้าคณะอำเภอบางแพ เจ้าอาวาสวัดกลางวังเย็น และนายฉลวย  พ่วงพลับ นายอำเภอบางแพ  รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

อ่านเพิ่มเติม...

รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕

     สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี  ได้ลงพื้นที่ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" เชิญชวนผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมโครงการเป็นสถานศึกษารักษาศีล ๕ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์และนักเรียน เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมพระปริยัติธรรมบาลีก่อนสอบ คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดราชบุรี

          คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี จัดโครงการอบรมพระปริยัติธรรมบาลีก่อนสอบ ประจำปี ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบบาลีให้กับพระภิกษุและสามเณรที่จะเข้าสอบบาลี ในชั้นประโยค ๑-๒, เปรียญธรรม ๓ ประโยค, เปรียญธรรม ๔-๕ ประโยค โดยมีพระวินยากร

อ่านเพิ่มเติม...

นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๗


    นายพนม  ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๗        

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

สมเด็จพระสังฆราช


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี


พระธรรมปัญญาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)


พระปิยทัสสี
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)

เว็บสำนักพุทธจังหวัด