Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


นายชยาวุธ  จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการ พศจ.ราชบุรี


นายสนธยา  เสนเอี่ยม 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี


SeeWat@Ratchaburi

     สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี  ได้ลงพื้นที่ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" เชิญชวนผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมโครงการเป็นสถานศึกษารักษาศีล ๕ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์และนักเรียน เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘


Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง พุทธศาสนิกชนเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

พันธกิจ

  ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมเผยแผ่หลักธรรมใทางพระพุทธศาสนา

ยุทธศาสตร์

1. อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้มีความเข้มแข็ง

2. ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมให้แก่ประชาชนนำไปปฏิบัติให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม

เป้าประสงค์

1. กิจการพระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง

2. วัดและคณะสงฆ์ได้รับการดูแล พัมนา ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

3. การพัมนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพในการทำนุ บำรุง อุป ถัมภ์ คุ้มครองพัฒนาวัดและคณะสงฆ์

4. ประชาชนได้รับความรู้ด้านพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

5. ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติธรรม

6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้สูงขึ้นสมเด็จพระสังฆราช


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี


พระธรรมปัญญาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)


พระปิยทัสสี
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)

เว็บสำนักพุทธจังหวัด