Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศ.


นายณรงค์  ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


นายชยาวุธ  จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการ พศจ.ราชบุรี


นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี


SeeWat@Ratchaburi

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับทราบถึงชองทางหรือวิธีการร้องเรียน
<ดาวน์โหลดเอกสาร>

แผนผังการปฏิบัติงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 
<ดาวน์โหลดเอกสาร>

แบบฟอร์ม การดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
<ดาวน์โหลดเอกสาร>

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
<ดาวน์โหลด แผ่นพับหน้าที่ ๑>
<ดาวน์โหลด แผ่นพับหน้าที่ ๒>

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(โกงข้อสอบ)

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(หัวหน้าพาโกง)

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(ซื้อสิทธิขายเสียง)

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(สปอตเผยแพร่เสียง)

1.ความหมายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2.พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีต

3.สามขั้นตอนสำคัญในวันบรมราชาภิเษก

4.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

5.สถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

6.พระราชพิธีสำคัญใน “วันบรมราชาภิเษก

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง


Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง พุทธศาสนิกชนเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

พันธกิจ

  ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมเผยแผ่หลักธรรมใทางพระพุทธศาสนา

ยุทธศาสตร์

1. อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้มีความเข้มแข็ง

2. ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมให้แก่ประชาชนนำไปปฏิบัติให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม

เป้าประสงค์

1. กิจการพระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง

2. วัดและคณะสงฆ์ได้รับการดูแล พัมนา ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

3. การพัมนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพในการทำนุ บำรุง อุป ถัมภ์ คุ้มครองพัฒนาวัดและคณะสงฆ์

4. ประชาชนได้รับความรู้ด้านพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

5. ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติธรรม

6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้สูงขึ้นสมเด็จพระสังฆราช


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี


พระธรรมปัญญาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)


พระปิยทัสสี
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)

เว็บสำนักพุทธจังหวัด