Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศ.


นายณรงค์  ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


นายชยาวุธ  จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการ พศจ.ราชบุรี


นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี


SeeWat@Ratchaburi


    นายพนม  ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๗        

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(โกงข้อสอบ)

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(หัวหน้าพาโกง)

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(ซื้อสิทธิขายเสียง)

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(สปอตเผยแพร่เสียง)

1.ความหมายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2.พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีต

3.สามขั้นตอนสำคัญในวันบรมราชาภิเษก

4.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

5.สถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

6.พระราชพิธีสำคัญใน “วันบรมราชาภิเษก

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง


Home ประวัติสำนักพุทธ

ประวัติสำนักพุทธ

ประวัติสำนักพุทธ

เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ส่งผลให้มีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งกำหนดให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยการทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง และส่งเสริมงานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษาจัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุน     ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา โดยเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับ "นายกรัฐมนตรี"

แต่เนื่องจากโครงสร้างส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขาดหน่วยงานระดับพื้นที่ในส่วนภูมิภาค จึงไม่สามารถปฏิบัติภารกิจรองรับการกระจายอำนาจจากส่วนกลางในกิจการพระพุทธศาสนาและสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงพิจารณาให้จัดตั้งส่วนราชการเป็นการภายใน มีฐานะเทียบเท่ากอง เรียกว่า "สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด" ปฏิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัดตามการแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย รวม 75 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ขึ้นตรงอยู่ในบังคับบัญชาของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหนอำนาจและหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์

3. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุ บำรุงศาสนาสถาน ศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา

4. ดูแล รักษา จัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง

5. ทำนุ บำรุง พุทธศาสนศึกษา ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม และการเผยแพร่ศาสนะรรม เพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมอบหมายในระดับจังหวัด

การจัดตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นไปตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดส่วนราชการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นการภายใน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557


สมเด็จพระสังฆราช


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี


พระธรรมปัญญาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)


พระปิยทัสสี
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)

เว็บสำนักพุทธจังหวัด