Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


นายชยาวุธ  จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการ พศจ.ราชบุรี


นายสนธยา  เสนเอี่ยม 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี


SeeWat@Ratchaburi

สอบราคาจ้างเหมาการก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตราฐานน้ำดื่ม
โครงการยกระดับน้ำดื่มสะอาดโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดถ้ำสิงโตทอง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี


- แบบ ปร.4
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบขนาดใหญ่
{gallery}gallery/singtotong/003{/gallery}
- แบบ ปร.5 และ แบบ ปร.6
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบขนาดใหญ่
{gallery}gallery/singtotong/001{/gallery}
- ตาราง ปปช.01
 คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบขนาดใหญ่
{gallery}gallery/singtotong/002{/gallery}
- เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง
 คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบขนาดใหญ่
{gallery}gallery/singtotong/004{/gallery}

Home ข่าวสำนักพุทธ วัดต้นแบบ

วัดต้นแบบ

       สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาสผลการคัดเลือกวัดต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้ว ซึ่งในปีนี้เกณฑ์การพิจารณาวัดต้นแบบ มีความแตกต่างจากปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คือ พิจารณาคัดเลือกวัดต้นแบบ ๓ ด้าน ๑.วัดต้นแบบด้านส่งเสริมอาชีพ ๒.วัดต้นแบบด้านอนุรักษ์และส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓. วัดต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดราชบุรีวัดที่ได้รับการคัดเลือก คือ

    

  


   วัดวาปีสุทธาวาส      อำเภอจอมบึงวัดต้นแบบด้านส่งเสริมอาชีพ
   ๒  วัดขนอนอำเภอโพธารามวัดต้นแบบด้านอนุรักษ์และส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๓ วัดคูหาสวรรค์อำเภอดำเนินสะดวก  วัดต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภา

วัดต้นแบบในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ นั้น เกณฑ์การพิจารณา แยกออกเป็น ๓ ด้าน คือ ๑. วัดต้นแบบด้านการปกครอง  ๒.วัดต้นแบบด้านการเผยแผ่ ๓. วัดต้นแบบด้านการสาธารณูปการ จังหวัดราชบุรี มีวัดที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๔ วัด ดังนี้

รายชื่อวัดต้นแบบจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการสาธารณูปการ

   ๑  วัดมหาธาตุวรวิหาร (พระอารามหลวง           อำเภอเมืองราชบุรี           
   ๒  วัดเขาวัง (พระอารามหลวง)อำเภอเมืองราชบุรี
   ๓วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวก
   ๔วัดนาหนองอำเภอเมืองราชบุรี


สมเด็จพระสังฆราช


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี


พระธรรมปัญญาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)


พระปิยทัสสี
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)

เว็บสำนักพุทธจังหวัด