Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


นายชยาวุธ  จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการ พศจ.ราชบุรี


นายสนธยา  เสนเอี่ยม 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรีHome ข่าวสำนักพุทธ วัดต้นแบบ

วัดต้นแบบ

       สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาสผลการคัดเลือกวัดต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้ว ซึ่งในปีนี้เกณฑ์การพิจารณาวัดต้นแบบ มีความแตกต่างจากปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คือ พิจารณาคัดเลือกวัดต้นแบบ ๓ ด้าน ๑.วัดต้นแบบด้านส่งเสริมอาชีพ ๒.วัดต้นแบบด้านอนุรักษ์และส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓. วัดต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดราชบุรีวัดที่ได้รับการคัดเลือก คือ

    

  


   วัดวาปีสุทธาวาส      อำเภอจอมบึงวัดต้นแบบด้านส่งเสริมอาชีพ
   ๒  วัดขนอนอำเภอโพธารามวัดต้นแบบด้านอนุรักษ์และส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๓ วัดคูหาสวรรค์อำเภอดำเนินสะดวก  วัดต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภา

วัดต้นแบบในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ นั้น เกณฑ์การพิจารณา แยกออกเป็น ๓ ด้าน คือ ๑. วัดต้นแบบด้านการปกครอง  ๒.วัดต้นแบบด้านการเผยแผ่ ๓. วัดต้นแบบด้านการสาธารณูปการ จังหวัดราชบุรี มีวัดที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๔ วัด ดังนี้

รายชื่อวัดต้นแบบจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการสาธารณูปการ

   ๑  วัดมหาธาตุวรวิหาร (พระอารามหลวง           อำเภอเมืองราชบุรี           
   ๒  วัดเขาวัง (พระอารามหลวง)อำเภอเมืองราชบุรี
   ๓วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวก
   ๔วัดนาหนองอำเภอเมืองราชบุรี


สมเด็จพระสังฆราช


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี


พระธรรมปัญญาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)


พระปิยทัสสี
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)

เว็บสำนักพุทธจังหวัด