Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


นายชยาวุธ  จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการ พศจ.ราชบุรี


นายสนธยา  เสนเอี่ยม 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี


SeeWat@Ratchaburi

สอบราคาจ้างเหมาการก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตราฐานน้ำดื่ม
โครงการยกระดับน้ำดื่มสะอาดโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดถ้ำสิงโตทอง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี


- แบบ ปร.4
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบขนาดใหญ่
{gallery}gallery/singtotong/003{/gallery}
- แบบ ปร.5 และ แบบ ปร.6
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบขนาดใหญ่
{gallery}gallery/singtotong/001{/gallery}
- ตาราง ปปช.01
 คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบขนาดใหญ่
{gallery}gallery/singtotong/002{/gallery}
- เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง
 คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบขนาดใหญ่
{gallery}gallery/singtotong/004{/gallery}





Home ประวัติสำนักพุทธ ประวัติสำนักพุทธ

ประวัติสำนักพุทธ

เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ส่งผลให้มีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งกำหนดให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยการทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง และส่งเสริมงานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษาจัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุน     ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา โดยเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับ "นายกรัฐมนตรี"

แต่เนื่องจากโครงสร้างส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขาดหน่วยงานระดับพื้นที่ในส่วนภูมิภาค จึงไม่สามารถปฏิบัติภารกิจรองรับการกระจายอำนาจจากส่วนกลางในกิจการพระพุทธศาสนาและสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงพิจารณาให้จัดตั้งส่วนราชการเป็นการภายใน มีฐานะเทียบเท่ากอง เรียกว่า "สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด" ปฏิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัดตามการแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย รวม 75 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ขึ้นตรงอยู่ในบังคับบัญชาของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหนอำนาจและหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์

3. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุ บำรุงศาสนาสถาน ศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา

4. ดูแล รักษา จัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง

5. ทำนุ บำรุง พุทธศาสนศึกษา ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม และการเผยแพร่ศาสนะรรม เพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมอบหมายในระดับจังหวัด

การจัดตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นไปตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดส่วนราชการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นการภายใน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557


สมเด็จพระสังฆราช


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี


พระธรรมปัญญาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)


พระปิยทัสสี
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)

เว็บสำนักพุทธจังหวัด