Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศ.


นายณรงค์  ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


นายชยาวุธ  จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการ พศจ.ราชบุรี


นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี


SeeWat@Ratchaburi

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(โกงข้อสอบ)

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(หัวหน้าพาโกง)

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(ซื้อสิทธิขายเสียง)

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง(สปอตเผยแพร่เสียง)

1.ความหมายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2.พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีต

3.สามขั้นตอนสำคัญในวันบรมราชาภิเษก

4.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

5.สถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

6.พระราชพิธีสำคัญใน “วันบรมราชาภิเษก

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง


Home ข้อมูลวัด - พระภิกษุ - สามเณร

รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดราชบุรี

จำนวนวัดในจังหวัดราชบุรี


วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดราชบุรี 422 วัด
มหานิกาย 384 วัด
ธรรมยุต 37 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย 1 วัด
พระอารามหลวง 8 วัด
มหานิกาย 5 วัด
ธรรมยุต 3 วัด
วัดราษฎร์ 414 วัด
มหานิกาย 379 วัด
ธรรมยุต 34 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย 1 วัด


จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดราชบุรี
พระภิกษุ 5,452 รูป
มหานิกาย 5,113 รูป
ธรรมยุต 339 รูป
สามเณร 1003 รูป
มหานิกาย 979
รูป
ธรรมยุต 24 รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

สมเด็จพระสังฆราช


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี


พระธรรมปัญญาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)


พระปิยทัสสี
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)

เว็บสำนักพุทธจังหวัด