Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


นายชยาวุธ  จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการ พศจ.ราชบุรี


นายสนธยา  เสนเอี่ยม 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรีHome วัดมหาธาตุวรวิหาร

วัดมหาธาตุวรวิหาร

วัดมหาธาตุวรวิหาร


               วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ตั้งอยู่ที่ถนนเขางู ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองราชบุรี เดิมเรียกว่า "วัดหน้าพระธาตุ" "วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ"  มีพระปรางค์ก่อด้วยสิลาแลงสูง 12 วา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่พระปรางค์ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกะาตุ ปัจจุบันมีพระะรรมปัญยาภรณ์ (ไพบูลย์ ชินวํดส ป.ธ.7)เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าอาวาส


ประวัติ

แรกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยทวาราวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 13 ต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่ 18 วัฒนธรรมเขมรจากราชอาณาจักรกัมพูชาได้แพร่เข้าสู่ดินแดนราชบุรี จึงได้มีการก่อสร้างและดัดแปลงศาสนสถานกลางเมืองราชบุรีขึ้นเป็นพระปรางค์ และสร้างกำแพงสิลาแลงล้อมรอบเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของเมืองตามคติความเชื่อเรื่องภูมิจักรวาลของเขมร ต่อมาในสมัยอยุะยาตอนต้น ราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 ได้มีการสร้างพระปรางค์แบบอยุธยาขึ้นซ้อนทับและสร้างพระปรางค์บริวารขึ้นอีก 3 องค์ บนฐานเดียวกัน 


     ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิสหล้านภาลัย ได้ทรงพระกรุณาดปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองราชบุรีจากฝั่งตะวันตกมายังฝั่งตะวันออก ประชาชนก็ย้ายตามความเจริญไปด้วย วัดมหาะาตุจึงกลายเป็นวัดร้างไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. 2338 มีพระภิกษุองค์หนึ่ง ชื่อ พระบุญมา ได้ธุดงค์มาเห็นว่าวัดนี้มีสถานที่รื่นรม เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมจึงได้ขอความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชนช่วยกันปัดกวาดซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆ ในที่สุด วัดมหาธาตุจึงกลับมาเป้นศุนยืกลางศาสนาเช่นเดิม และยังคงเป็นมาจนถึงปัจจุบัน


*******************
สมเด็จพระสังฆราช


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี


พระธรรมปัญญาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)


พระปิยทัสสี
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)

เว็บสำนักพุทธจังหวัด